«گزارش کار کودک: برآوردهای جهانی 2020، رویه‌ها و مسیرِ پیش رو» به این موضوع پرداخته است که ما در کجای تلاش جهانی برای پایان‌دادن به کار کودک ایستاده‌ایم. این گزارش در سال جهانی ملل متحد برای حذف کار کودکان، توسط سازمان بین‌المللی کار و سازمان یونیسف، دو متولی هدف 8.7  از اهداف توسعه پایدار، منتشر شده است. گزارش حاضر کلیدی‌ترین ویژگی‌ها و زوایای مختلف کنونی کار کودک و تغییراتی که در طول زمان داشته است را شرح می‌دهد.

در راستای برآوردهای کار کودکان که از سال 2000 هر چهار سال یک بار توسط سازمان بین‌المللی کار منتشر می‌شود، محاسبات سال 2020 بر اساس برون‌یابی داده‌های پیمایش‌های ملی خانوار صورت گرفته‌اند. در برآورد اخیر از  بیش از 100 پیمایش خانوار -که دو سوم جمعیت کودکان بین 5 تا 17 سال جهان را پوشش می‌دهند- استفاده شده است.

فهرست این گزارش عبارت است از:

  • سطوح و رویه‌های کنونی
  • بررسی اجمالی وضعیت جهانی و منطقه­‌ای
  • مشخصات کودکان درگیر کار کودک
  • مشخصات کار کودک
  • کار کودک و تحصیل
  • کار کودک، درآمد ملی و شکنندگی دولت‌ها
  • آثار و نتایج کووید-19
  • مسیر پیش رو

ترجمه فارسی این گزارش توسط شبکه یاری کودکان کار تهیه و تدوین شده و از اینجا  قابل دانلود است.