آموزش در انجمن یاری شامل قدمهای زیر است:

قدم اول یادگیری هنر خواندن و نوشتن با روش عمو خیاط است. این روش برای سواد آموزی به کودکان و بزرگسالان بازمانده از تحصیل طراحی شده است.

این روش:
*طراحی شده براساس هوش هیجانی است.
* به کودکانی که مجبور به کار کردن هستند، کمک می‌کند در کوتاهترین زمان مهارت خواندن و نوشتن را یاد بگیرند.

قدم دوم آموزش بومی-محلی است. این روش به دنبال آن است که کودک با رسیدن به آگاهی بتواند محیط کار و شرایط ناعادلانه زیست خود را تبدیل به ابزار قدرت کرده و اقدام به ایجاد تغییر بنیادین جهان به حاشیه رانده شدگان کند.

این روش:
* براساس تجربه زیسته جمعی و فردی کودکان طراحی شده است.
* تسهیلگران انجمن، آموزش بومی-محلی را براساس دانش تجربی‌ای پیش می‌برند که کودکان و جامعه محلی از محیط کار و زندگی‌شان به واسطه مهاجر و پناهنده بودنشان و جنگی که درگیرش هستند، دارا هستند.
* کودکان، جامعه محلی و تسهیلگران با هم در تولید دانش برگرفته از زندگی‌شان نقش دارند.