بچه‌ها با فاصله‌های نیم ساعته در خانه‌های کودک حاضر شدند تا با خوردن شیرینی و آب میوه و شادی در کنار هم، شروع سال تحصیلی را جشن بگیرند. بلندخوانی داستان، آشنا شدن با معلمان و با همدیگر، اتفاقات دیگر این روز بودند. کودکان خوشحال بودند که می‌توانند دوباره به مدرسه بیایند. خانواده‌های بسیاری هم برای ثبت‌نام مراجعه می‌کردند.
با توجه به تعداد زیاد ثبت نام شدگان جدید، کمیته آموزش مشغول برنامه‌ریزی برای آموزش این کودکان شده است.