نمونه‌ای از آموزش بومی-محلی انجمن یاری

یوسف سیزده ساله از بچه‌های خانه کودک شاهدشهر است. یوسف گچکاری می‌کند و به معلمانش گفته بود هیچ وقتی برای درس خواندن ندارد. معلمان از یوسف خواستند با همان چیزهایی که در محل کارش هست و مهارت‌هایی که دارد چیزی بسازد. یوسف یک خانه ساخت. معلمان از این خانه برای آموزش درباره حجم، هندسه و… به یوسف استفاده کردند. یوسف علاقه عجیبی به خانه‌اش دارد و گفته می‌خواهد باز هم چیزهایی بسازد.
وقتی رفتیم از خانه عکس بگیریم دیدیم یکی از بچه‌های کلاس‌های بعدی آدمکی ساخته و پشت پنجره خانه گذاشته. شاید این در، همان دری است که به جهان امن آرزوهای کودکان باز می‌شود…