جنایت متروپل بار دیگر نشان داد که چگونه سیاست‌گذاری سودمحور علاوه بر حذف بیش از پیش به حاشیه رانده‌شدگان، در هنگامه تولید بحران، بیشترین قربانیان خود را از این به حاشیه رانده‌شدگان در حال افزایش می‌گیرد. خیل کشته شدگانی که نام و نشانی از آنها در دست نیست، نشان‌دهنده این سیاست است. 

کودکان یکی از اولین گروه‌های به حاشیه رانده شده در عرصه سیاست‌گذاری هستند که تعدادی از آنها نیز در این حادثه کشته شده یا یکی از بستگان خود را از دست دادند. تا زمانی که شیوه سیاست‌گذاری در کشور تغییر نکند و با مداخله هر چه بیشتر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در سیاست‌گذاری به سمت سیاست جماعت‌محور و در کنار آن رعایت کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌های جهانی از جمله پیمان‌نامه حقوق کودک (به عنوان گامی برای تامین زیست و شان انسانی) حرکت نکنیم، زیست کودکان چیزی غیر از حذف‌شدگی بیشتر در فاصله بحران‌ها نیست.

علاوه بر این، خبرها حکایت از بازداشت تعدادی از کودکان در جریان اعتراضات به این حادثه دارد. انجمن یاری کودکان در معرض خطر ضمن محکوم کردن این اقدام، خواهان آزادی بی قید و شرط این کودکان است تا مرهمی بر تن زخم خورده کودکی‌های از دست رفته باشد.