امروز با آغاز کار مراکز کودکیار صباشهر وشاهدشهر اقدامات زیر برای کودکان انجام شد:

خانه_کودکیار شاهدشهر:

– تشکیل کلاس‌های پایه دوم سوم و چهارم
– کنترل تب و ضدعفونی کردن دست بچه‌‌ها
– تحویل شیلدها
– تغدیه (سیب)
– بازی معرفی کودکان
– گفتگو با کودکان درباره استفاده از ماسک و شیلد
– تکمیل بسته لوازم تحریر برای پایه اول

خانه کودکیار صباشهر

– ضدعفونی کردن محیط و بچه‌ها و تحویل شیلدها
– شروع کلاس‌ها آشنایی با محیط خانه کودکیار؛ کلاس‌ها، کتابخانه، سالن و گفتگو با بچه‌ها در موردشان
– تحویل لوازم تحریر به بچه‌ها
– تغذیه (سیب)
– توضیح زمان کلاس‌ها
– کشیدن نقاشی آزاد توسط بچه‌ها
– مشخص کردن برنامه غذایی مربیان
– خرید وسایل موردنیاز برای تغذیه مربیان