برنامه‌ریزی برای شروع سال تحصیلی جدید با همراهی معلمان آغاز شد. بعد از گذاشتن جلسات متعدد که با همراهی مربیان دو خانه کودک صباشهر و شاهدشهر برای محتوای آموزشی سال تحصیلی جدید و تألیف کتاب برگزار شد، در جلسه حضوری برای ثبت نام سال تحصیلی جدید و زمان‌بندی کلاس‌ها با توجه به شرایط بیماری کرونا، درباره چگونگی برگزاری کلاس‌ها، تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس و برگزاری کلاس‌ها در سه شیفت صحبت شد. قرار شد در هر کلاسی تعداد محدودی ۵ تا ۶ دانش آموز حضور داشته باشند و با فاصله اجتماعی مناسب بنشینند. همچنین دو دستگاه بزرگ ضدعفونی، دو دستگاه تب‌سنج، ماسک به تعداد بچه‌های هر مرکز تهیه شود.

در صورت شرایط بحرانی که امکان برگزاری کلاس‌ها نباشد، محتوای آموزشی به صورت دفترچه‌های آموزشی هفتگی در اختیار بچه‌ها قرار داده خواهد شد و هفته‌ای دو روز طبق زمان‌بندی مشخص برای گرفتن دفترچه‌ها و رفع اشکال به خانه کودک رجوع خواهند کرد.
ثبت نام در خانه‌های کودک شروع شده و تعدادی ثبت نام شده‌اند و تعدادی از دانش‌آموزان برای ثبت نام در مدرسه‌ها دولتی منتظر جواب دفتر کفالت هستند.

در زمینه مددکاری با همراهی همراهان انجمن ۲۵۰ پرس غذا بین کودکان صباشهر و گلدسته و 50 پرس گوشت در محله صباشهر توزیع شد.
.