در ماه فروردین باتوجه به ادامه شرایط  بیماری کرونا و بیکاری خانواده‌های‌ کودکان، انجمن یاری کودکان در معرض خطر در خانه کودکیار صباشهر و شاهدشهر فعالیت‌هایی را جهت کمک به معیشت چند خانواده که در شرایط بسیار دشواری هستند، انجام داد تا کودکان این خانواده‌ها که نان آوران کوچکی هستند در خانه بمانند.
از آنجا که کارگران روزمزد با نبود کار در این شرایط بحران، به‌حال خود رها شده‌اند و هیچگونه حمایتی از هیچ سازمان دولتی شامل ایشان نمی‌شود و دولتها به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند، بحرانی در درون بحران دیگر شکل می‌گیرد.

فعالیت‌های قطره‌ای زیر به قدر بضاعت انجمن، برای یاد آوری وظایف دولت‌هاست که انبوه بیشماری از تهیدست‌شدگان را نادیده گرفته‌اند:

-توزیع سبد کالا بین ۶ خانواده به مبلغ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

– تهیه کفش برای ۱۱ کودک به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

-تهیه لباس‌ و کفش برای دوکودک به مبلغ ۷,۹۰۰،۰۰۰ ریال

_ توزیع گوشت بین ۵۰ خانواده به میزان ۶۰ کیلو

– توزیع دو سری کامل پک بهداشتی و ضدعفونی بین ۱۴۰ خانواده

– واریز نقدی برای دو کودک در حاشیه شهرستان گرگان ۵۳۰ هزار تومان

– واریز نقدی به حساب یک کارگر روز مزد حاشیه تهران یک میلیون تومان