طرح حمایت از کودک با هدف حمایت شما همیاران گرامی از یک، دو یا چند کودک تحت حمایت انجمن انجام می شود. هزینه حمایت از یک کودک ماهیانه 30 هزار تومان است. این مبلغ صرف آموزش و حمایت تغذیه ای و بهداشتی کودک می شود. شما می توانید با تحت حمایت گرفتن یک یا چند کودک و پرداخت ماهیانه 30 هزار تومان به ازای هر کودک  به حساب انجمن یاری کودکان در معرض خطر، تاثیر بسزایی در زندگی این کودکان داشته باشید. 

شماره حساب انجمن یاری کودکان در معرض خطر

2158107408801   بانک پاسارگارد شعبه کوی نصر به نام انجمن یاری کودکان در معرض خطر

روابط  عمومی انجمن یاری کودکان در معرض خطر :  09104494389