Your browser does not support JavaScript!
  • اغلب این رویکرد، برنامه ریزی میتنی بر حقوق کودک خوانده می شود و وضعیت کودکان براین اساس تجزیه و تحلیل می شود.
  • کودکان صاحب حق هستند و لذا به همه آنان _بدون هیچگونه تبعیضی_ باید اجازه داده شود بازیگران فعالی درتحقق حقوق خودشان باشند.    
  • دولت ها، جامعه مدنی، اعطا کنندگان منابع، جوامع محلی، خانواده ها و کودکان مسئول احقاق حقوق کودکان هستند.   
  • دولت همانند سایر عوامل مسئول، یکی ازعوامل اصلی است و درقبال احقاق حقوقی که مسئول آنها هستند پاسخگو است.

  

                                            * تفاوت میان رویکرد مبتنی بر نیاز و رویکرد مبتنی برحقوق 

 

رویکرد مبتنی بر حقوق

رویکرد مبتنی بر نیاز

* کودکان حق دارند از مساعدت برخوردار شوند

* کودکان مستحق مساعدت هستند

* دولت ها مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارند

* دولت ها باید کاری انجام دهند

* کودکان حق مشارکت دارند

* کودکان میتوانند در ارائه خدمات مشارکت کنند

* همه کودکان دارای حق یکسان برای شکوفایی استعدادهای خود می باشند

* بدلیل محدود بودن منابع، برخی کودکان ازهمه حقوق خود بهره مند نمی شوند

* هدف فراگیری وجود دارد که همه کارها در آن راستا صورت می پذیرد

* هرکاری هدف خود را دارد و هدف فراگیر و همسان کننده وجود ندارد

* همه بزرگسالان می توانند نقشی در تحقق حقوق کودکان داشته باشند

* برخی گروه ها دارای مهارت فنی برای پاسخ گویی به نیازهای کودکان هستند

 

                                          

منبع: «کودکان در معرض خطر و تحقق حقوق آنان» جان-پری ویلیامز