روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و بزرگداشت کودکان شناخته شده است. کشورها و سازمان های بین المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و این روز را جشن می گیرند.

20 نوامبر روز جهانی کودک است که از سوی سازمان ملل متحدد اعلام شده است. در این روز مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک و در سال 1989 نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. 

 

در ایران روز جهانی کودک مصادف با 16 مهر ماه است. 

انجمن یاری کودکان در معرض خطر هر ساله در این روز برنامه های متنوعی را برای کودکان تحت حمایت خود تدارک می بیند.

به امید دنیایی پر از امنیت و صلح برای همه کودکان

 

گرامیداشت روز کودک در سال 92