کتاب سوءرفتار با کودک و اورژانس اجتماعی نوشته سعید صادقی که توسط روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور در سال 1387 منتشر شده است به معرفی و بررسی مسئله سوءرفتار با کودک می‎پردازد. ایده اصلی کتاب پرداختن به این مسئله است که بدرفتاری با کودک یک مشکل اجتماعی قابل درمان و پیشگیری است و این مسئله زمانی امکانپذیر است که مردم آن را بشناسند و نسبت به آن مسئولیت‎پذیر باشند.

کتاب را از اینجا دانلود کنید.

منبع دسترسی به کتاب: کانال جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان