کودکان انجمن یاری کودکان در معرض خطر در 15 خرداد ماه 1393  از موزه حیات وحش پردیشان بازدید کردند. 

کودکان تحت حمایت انجمن یاری کودکان در معرض خطر در 15 خرداد ماه 1393 به مناسبت روز جهانی محیط زیست از موزه حیات وحش پردیشان بازدید کردند و در این روز بادبادک های خود را در آسمان به پرواز درآوردند.