Your browser does not support JavaScript!

کودکان به عنوان مشارکت کنندگان / شهروندان

* اغلب بزرگسالان می پندارند که آنها بدون اینکه ازخود کودکان سوال نمایند بهتر میدانند مصلحت آنها در چیست.

* همین امر درمورد زنان اتفاق افتاد و درغرب موجب ایجاد نهضت زنان گردید.

* استدلال براساس دارای حق بودن و نیز براساس جنسیت، سن، قومیت و غیره. مردم دیدگاه های متفاوتی دارند و باید نظر آنان را شنید. همین امر درمورد کودکان هم صادق است.

* کودکان دردوران طفولیت رویکردی فراگیر و عدالت خواه دارند.

* کودکان می دانند چه امری برای آنان مهم است. آنها از خشونت خانگی انزجار دارند، بازی را دوست دارند، می خواهند کودکان دارای معلولیت و خارج از مدرسه به مدرسه بروند و غیره.

 

 

                                                                   

 

                                                            منبع: کودکان درمعرض خطر و تحقق حقوق آنان جان پری- ویلیامز