Your browser does not support JavaScript!

           

* کودکان خانواده های بسیار تهیدست یا تهیدست شده

* کودکان خانواده هایی که دچار اختلال هستند (خشونت خانوادگی، والد زندانی، یا در بیمارستان، ابتلاء به ایدز، اعتیاد، بیماری شدید، مهاجرت و...)

* کودکان درمعرض آسیب به علت عادات ورسوم معمول (ازدواج کودکان، بریدن اندام تناسلی دختران)

* کودکان کاروخیابان (به انضمام کودکان برده)

* کودکان قربانی آزار (جسمانی، عاطفی، جنسی و نیز غفلت)

                                                

                          ---------------------------------------------------------------                                                        

* کودکان فاقد والدین یا جداشده از آنها

* کودکان سرباز یا کودکان گرفتار آمده در مناقشات مسلحانه

* کودکان معارض قانون

* کودکان در مؤسسات

* کودکان در باندها

* کودکان مهاجر و کودکان فروخته شده (قاچاق کودکان)

* کودکان پناهنده و کودکان آواره

* و غیره...

                                          

چرا این کودکان درمعرض خطر قرار دارند؟  

* حقوق این کودکان پایمال می شود.

* حقوق این کودکان شناخته شده نیست و یا جدی گرفته نمی شود.

* پذیرفتن این امر به عنوان آنچه که همواره اتفاق افتاده- ما زنده ماندیم، آنها هم می توانند.

* کودکان نیازی به حمایت ویژه ندارند- "بزرگسالان کوچک"

* "کودکان نامرئی" به دلیل نداشتن حق رأی و فقدان هرگونه قدرتی یا داشتن قدرتی ناچیز

* کودکان در مالکیت والدین می باشند.

                                                 

* "استفاده نکردن از چوب موجب ضایع شدن بچه می شود"

* ما (بزرگسالان / والدین) بهتر می دانیم سعادت فرزندمان در چیست- امور خانوادگی از امور خصوصی است.

* کسی از کودک سؤال نمی کند که نظرش چیست.