Your browser does not support JavaScript!

شبکه یاری کودکان کار و خیابان از روز جهانی صلح تا روز جهانی کودک برگزار می کند:

دستان کودکی نقشی برای صلح

مکان: موزه صلح، میدان صلح (پارک شهر)

 زمان: 11 صبح 29 شهریور

لازم به ذکر است که نشست خبری بررسی تاثیرات صلح بر زندگی کودکان کار و مهاجر در تاریخ 31 شهریور 1394، در پاسداران مرکز خدمات اجتماعی منطقه 3 برگزار گردید.