هیئت موسس انجمن یاری کودکان در معرض خطر
رقیه (شری) نجفی
خسرو صالحی
میری آزمایش
زهرا آزمایش
طیبه سادات موسوی

هیئت مدیره انجمن یاری کودکان در معرض خطر (از ۱۳۹۸ تا کنون)
رقیه (شری) نجفی – مدیرعامل
نرگس مصطفوی
زهرا عباسی
نادیا محمدی
کیوان مهتدی

 

گزارشات مالی سالانه

سال 1398