هیئت موسس انجمن یاری کودکان در معرض خطر
رقیه (شری) نجفی
خسرو صالحی
میری آزمایش
زهرا آزمایش
طیبه سادات موسوی

هیئت مدیره انجمن یاری کودکان در معرض خطر (92-94)
رقیه (شری) نجفی – مدیرعامل
نگین دست افشار – رئیس هیئت مدیره
نرگس مصطفوی
مریم مقصودی پور
مرجان رضایی