روز جهانی ایدز از سال 1988 به منظور افزایش بودجه ها و افزایش آگاهی و مبارزه با تبعیض ها به اول دسامبر برای با 10 آذر ماه هر سال اطلاق می شود و هر ساله برای این روز شعار خاصی نیز در نظر گرفته می شود. هدف عمده آن است که به عموم مردم یادآوری شود که ایدز از بین نرفته است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

انجمن یاری کودکان در معرض خطر، حمایت از کودکان مبتلا به این بیماری یا در معرض خطر ابتلای آن را یکی از مهمترین گروه هدف خود می داند و هر ساله در این روز می کوشد اقداماتی را جهت اطلاع رسانی به کودکان تحت حمایت خود و دیگر گروه های اجتماعی به ویژه خانواده های آنها انجام دهد. برگزاری کارگاه های پیشگیری از ابتلا به ایدز از جمله این اقدامات است.

به امید دنیایی پر از امنیت و صلح برای همه کودکان