با پایان یافتن سال تحصیلی 99-1398 در خانه‎های کودکیار صباشهر و شاهدشهر، کارنامه‎ های تحصیلی کودکان به آنها و خانواده ‎هایشان تحویل داده شد. با فراگیری ویروس کرونا، آموزش در خانه ‎های کودکیار به صورت مجازی ادامه یافت و خدمات مددکاری به صورت حضوری و  با رعایت موارد سلامت و بهداشت صورت گرفت.