کارگاه «آشنایی با حقوق کودک»

کارگاه «آشنایی با حقوق کودک» ویژه مربیان و داوطلبان انجمن یاری کودکان در معرض خطر در تاریخ 25 و 26 مرداد 1396 در خانه کودک صباشهر برگزار شد. در این کارگاه مربیان و داوطلبان انجمن با حقوق کودک، مشکلات تحصیلی، کنوانسیون حقوق کودک و … آشنا شدند.