دو کارگاه آموزش درس ریاضی و آموزش کتاب فارسی، در مهر 1396، برای مربیان مراکز شاهدشهر و صباشهر توسط داوطلبین برگزار شد.