طرح پشه‌بند از دل فعالیت کمپ هیوا در زلزله کرمانشاه و با حمایت حامیانی چون موسسه پرنده درخت کوچک انجام شد. با توجه به شرایط سخت زندگی در گرمای تابستان در کانکس سبب شد که انجمن با حمایت‌های مالی مواد اولیه و چرخ را تامین و برای نزدیک به ۵ روستا پشه‌بند تولید کند. در این طرح 25 نفر از زنان محلی با دریافت دستمزد، مشارکت داشتند.