Your browser does not support JavaScript!

در روز جهانی لغو کار کودک در 22 خرداد(12ژوئن)، انجمن یاری کودکان در معرض خطر "ویژه برنامه لغو کار کودک" را در پارک کودک شهریار برگزار می کند.

       

 

 از این رو انجمن یاری کودکان در معرض خطر با توجه به واقعیت های موجود زندگی کودکانِ کار، توجه همه مسئولین را به چند نکته جلب می کند:

 

1. کودکی فرصت کوتاهی در زندگیست. هزینه حمایت از این زمانِ کوتاه را بی وقفه باید پرداخت تا از هزینه های دیر هنگام و بی اثر کاسته شود.

2.از طرح های مقطعی و بی پایه به اصطلاح جمع آوری و ناکارآمد چون ساماندهی پرهیز شود.

3. آموزش و فرهنگ سازی حقوق کودکان در جامعه با همکاری سازمان های مدنی مرتبط و فعال، توسط رسانه ها خصوصا صدا و سیما و مراکز فرهنگی کشور به طور جدی و مداوم عملی گردد.

4. حمایت های بهداشتی، درمانی و آموزشی از کودکان کار، تا زمان لغو کارِ کودک، با نظارت دقیق در الویت قرار بگیرد.

5. مراکز بازیافت زباله جای کودکان نیست. پیمانکاران شهرداری حق استفاده از کودک در بازیافت زباله را نداشته باشند.

6. بازنگری و تغییر قوانین مدنی کارِ کودک منطبق بر پیمان نامه و قوانین بین المللی کار، اصلاح و اجرا گردد.

7. برای عملیاتی شدن مقدماتِ لغو کارِ کودک و پیشگیری از کار کودکان، پرداخت بیمه بیکاری سرپرست خانوار در الویت قرار گیرد.

8. نقش و مشارکت همه کودکان، خصوصا کودکان کار که ناخواسته از همه حقوق انسانی خود محرومند، در برنامه های توسعه فرهنگی کشور گنجانده شود.