Your browser does not support JavaScript!

در روز جهانی لغو کار کودک در 22 خرداد(12ژوئن)، انجمن یاری کودکان در معرض خطر "ویژه برنامه لغو کار کودک" را در پارک کودک شهریار برگزار می کند.

روز جهانی ایدز از سال 1988 به منظور افزایش بودجه ها و افزایش آگاهی و مبارزه با تبعیض ها به اول دسامبر برای با 10 آذر ماه هر سال اطلاق می شود و هر ساله برای این روز شعار خاصی نیز در نظر گرفته می شود. هدف عمده آن است که به عموم مردم یادآوری شود که ایدز از بین نرفته است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

دوازدهم ژوئن مصادف با 22 خرداد ماه روزی است که به عنوان روز جهانی مبارزه علیه کار کودک شناخته می­ شود. کار کودک که منجر به استثمار و بهره کشی کودک شود، از سوی سازمان جهانی کار ممنوع اعلام شده است.

روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و بزرگداشت کودکان شناخته شده است. کشورها و سازمان های بین المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و این روز را جشن می گیرند.